Härdplastutbildning

Detta är en obligatorisk utbildning för Fransstylister & Nagelteknologer som handlar om härdplaster som vi arbetar med.


Om du jobbar med fransar eller naglar mer än 30 minuter per vecka så är en härdsplastubildning obligatorisk och intyg som du får på utbildningen, (37 e §). enl. arbetsmiljöverket.


Ur innehållet

 • Hur kemiska ämnen kan påverka vår hälsa

 • I vilka typer av kemiska produkter hälsoskadliga ämnen kan förekomma, med speciellt fokus på allergiframkallande ämnen och cyanoakrylater

 • AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker

 • Övrig relevant kemikalielagstiftning inklusive

  arbetsmiljölagstiftningen

 • Lagstiftningen kring säkerhetsdatablad och hur informationen ska tolkas och användas

 • Hur man riskbedömer kemiska riskkällor på arbetsplatsen enligt det systematiska arbetsmiljö- arbetet


Syfte Utbildningens syfte är att informera om de risker som arbetet som fransstylist eller nageltek- nolog innebär och vilka skyddsåtgärder som kan behövas för att arbetet ska utföras på ett säkert sätt. Genom utbildningen ska deltagaren få stöd och kun- skaper för att själv kunna utbilda i ämnet.

Mål Efter genomgången utbildning ska deltagaren• ha kunskap om hur kemiska riskkällor kan

påverka vår hälsa

• ha kunskap om i vilken typ av produkter kemiska ämnen som påverkar vår hälsa kan förekomma

 ha kännedom om lagstiftning som berör kemiska produkter (inklusive REACH och CLP)

• veta var man hittar information om kemiska pro- dukters farlighet och hur de ska hanteras

• ha kunskaper om hur man riskbedömer expone- ring för kemiska riskkällor på arbetsplatsen enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).


Program:

 • I vilka typer av kemiska produkter hälsoskadliga ämnen kan förekomma, med speciellt fokus på allergiframkallande ämnen och cyanoakrylater

 • AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker

 • Övrig relevant kemikalielagstiftning inklusive

  arbetsmiljölagstiftningen

 • Lagstiftningen kring säkerhetsdatablad och hur informationen ska tolkas och användas

 • Hur man riskbedömer kemiska riskkällor på arbetsplatsen enligt det systematiska arbetsmiljö- arbetetHärdplastutbildning
2 000 kr